Atış Eğitimleri – Nişan Alma


Nişan alma avcının gez göz ve arpacık arasında gürünmez bir doğru çizmesidir.hedef ile çizdiğimiz doğru arasındaki bağlantıyı sağladığımız zaman isabetli atış yapma imkanı buluruz. 

Peki Görünmez doğru nasıl oluşturulur?

Kare ve dikdörtgen gezlerde, arpacığın üst kenarının, gezin üst kenarı ile aynı seviyede tutulması ve arpacığın, gez içerisine her iki tarafında da eşit mesafe kalacak şekilde yerleştirilmesidir Bu işlem, U ve V gezler için de kolayca uygulanabilir

Yuvarlak gezlerde ise arpacık, gez yuvarlağının tam ortasında bulunmalıdır Eğer arpacığın muhafazası varsa (MP-5’te olduğu gibi) veya yuvarlak arpacık kullanılıyorsa, gez dairesi ile arpacık dairesi birbirinin içine oturtulmalıdır İki daire arasında kontrol edilebilir bir ışık huzmesi bırakılmalıdır

nişan alma esnasında en önemli eleman “ARPACIKTIR” çünkü arpacığın ihmali halinde doğuracağı hatalar, geze oranla daha büyüktür.Silah kavrandığında gez, arpacığa göre daha kontrol edilebilir bir yerde bulunmaktadır 

Nişan Alma Esnasında Yapılan Hatalar

Açısal Hata
Atış sırasında nişan elemanları arasında ki koordinasyonda yapılan en önemli hatadır Arpacığın gez İçerisindeki konumunun, sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğ nı bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır Bu hatanın ana sebebi; arpacığı gez içe risine gerektiği şekilde yerleştirmemektir Bu hata, vuruşların hedef bölgeden ol dukça uzak bir noktada toplanmasına sebep olur Atıcı bu hatayı nişan almaya baş ladığı ilk anda arpacığı yanlış yerleştirmeyle yapabileceği gibi, atış esnasında arpacığa değil de hedefe bakmak suretiyle arpacığın gez içerisindeki mili metrik kaymalarını fark edememe nedeniyle de yapabilir

Bunun yanında yanlış tetik düşürme, yanlış kabza kavrama gibi faktörler de açısal hataya sebep olabilir

Açısal hata sonucu nişan noktasında ve dolayısıyla vuruş noktasında meydana gelecek sapma, silahın namlu uzunluğu ve hedefin uzaklığı ile doğru orantılıdır Mey dana gelecek sapma, Paralel Üçgenler Teorisi ile yapılacak bir matematiksel hesap lamayla bulunur

Örneğin, gez arpacık hizalamasında yapılan 1 mm ‘lik hata, 25 m ‘deki hedefe ulaşıncaya kadar 25 cm ‘lik sapmaya neden olmaktadır Namlu doğrultusunda yapılan 1 mm ‘lik hatanın hedefte bu kadar büyük bir sapma meydana getirmesi; ‘arpacığın net, hedefin flü (silik) görünmesinin ve gez ile arpacığın usulüne uygun olarak hizalanmasının, atış esnasında ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir kural olduğunu ortaya çıkarmaktadır

PARALEL HATA
Arpacık-gez koordinasyonunun bozulmadan titreşimden dolayı nişan alınan yerin değiştiği kaydığı nişan hatalarıdır Dünya üzerinde hiçbir atıcı silahını hareketsiz tutamaz Nişan alma esnasında, nişan noktası civarında küçük ve basit bir dairevi hareketin olması kaçınılmazdır Paralel hatada gez-arpacık koordinasyonu bozulmadığından, vuruş noktası, arpacığın gösterdiği noktadır Arpacık hedef noktasından 1 cm uzaklaşmış olursa; vuruş noktası da hedef noktasından 1 cm uzakta olacaktır Açısal hatada ise vuruş noktası, arpacığın gösterdiği noktadan çok daha uzaktadır Örneğin; açısal hatada 1 mm’lik kayma, hedefte 25 cm’lik bir sapmaya yol açacak- tır Bu sebeple nişan alma süresince gözün ve düşüncenin odak noktasında arpacığın olması gerektiği asla unutulmamalıdır Atıcı, zihinsel olarak atışın diğer unsurlarına veya ilgisiz başka alanlara kaydığında, hata yapma riski artacaktır

Nişan Alma (Gez-Arpacık-Hedef Koordinasyonu) Sırasında Hangi Eleman Net Görülmelidir?
Atıcı nişan aldığı zaman, bu hattı oluşturan gez-arpacık-hedef aynı düzlemde ve farklı mesafelerde üç ayrı noktadır Göz, aynı düzlem üzerinde bulunan üç ayrı noktayı da görmek durumundadır Göz farklı uzaklıklarda bulunan iki cismi aynı netlikte göremez

Göz merceği 200 saydam tabakadan meydana gelmektedir Göz merceğinin çevresinde de kirpiksi kaslar bulunur Bu kasların görevi, gerilme veya gevşeme suretiyle göz merceğinin kalınlığını ayarlayarak, gözün yakına veya uzağa odaklanmasını sağlamaktır Kirpiksi kasların normal, gevşek, kasılmamış halinde göz merceği uzağa odaklanmıştır ve uzağı net görür Yakındaki bir nesneyi net görmek için, kir piksi kasların gerilerek kasılması ve göz merceğinin yakını görecek şekilde odaklanması gerekir Göz tabii yapısı İcabı, odaklandığı noktayı net, diğer tarafları flü (silik) görür

İnsan gözü taklit edilerek yapılan fotoğraf makinelerinde da 1 metre uzaklıktaki bir cisim çekilmek istendiğinde, 10 metre ilerideki cisimler silik (puslu, flu) görülecek tir 10 metre uzaklıktaki bir cisim net çekilmek istendiğinde ise 1 metredeki cisimler silik görülecektir

Gez, silah üzerinde sabittir ve hiçbir şekilde kendi başına hareket etmemektedir Hedef, yine bulunduğu son nokta itibariyle sabittir Dolayısıyla çeşitli sebeplerle hareketli ve her an gez içindeki konumunu değiştirebilecek olan arpacığın kontrol altında tutulması, gez ve hedefe oranla daha önemlidir Bu sebeple seçi mimiz, hareket halindeki arpacığı net, gez ve hedefi flu olarak görmek yönünde ol malıdır
Tüm bu bilgiler doğrultusunda atıcının yapması gereken; gez-arpacık-hedef düzleminde kolun veya bileğin en ufak bir hareketi ile her an düzlemdeki yerini kaybetmesi mümkün olan arpacığı net olarak görmektir Arpacığı net olarak gören göz, doğal olarak hedefi flü görecektir

Arpacık üzerinde netleşme, düşünce ile başlar Arpacığa odaklanan beyin, göze gönderdiği sinyallerle kirpiksi kasların kasılarak yakma, yani arpacığa odaklanmasını sağlar Beyin birbiri ardına pek çok şeyi saliseler içinde düşünebilir ama aynı anda iki şeyi düşünemez Arpacığa dikkat etme konusuna yoğunlaşan düşüncenin uzun süreli kaymaları, beynin göze verdiği komutun bozulmasına neden olur Bu da gözün normal haline, yani kirpiksi kasların gevşek olduğu ve uzağa odaklandığı ha le dönmesini beraberinde getirir Buradan hareketle atıcının dikkat edeceği en önemli nokta: arpacığın gez içerisindeki konumunu tüm dikkati ile atış sonuna kadar korumasıdır Arpacık üzerindeki bakış ve dikkat yoğunluğu kaybolduğunda ise, açısal ve paralel hata gibi çeşitli nişan hataları ortaya çıkacaktır

Atış Yaparken Göz Koordinasyonunu Nasıl Sağlarız?
Görme sırasında insan beyni bir tek gözden gelen uyarıları ilk olarak değerlendirir, diğer göz ise yardımcı durumunda ve diğer gözden gelen uyarılar yetersiz olduğun da veya mesafe tayininde değerlendirilir Nişan alma sırasında da asıl göze “atış gözü”, diğer göze ise “yardımcı göz” denir

Nişan alırken hangi gözünün atış gözü hangisinin yardımcı göz olduğunu bilmeyen atıcılar, atış gözünü tespit etmek için şu çalışmayı yapmalıdır:

Sağ veya sol, hangi elinizi kullanıyor iseniz, baş parmağınızı hedefe doğru tutarak iki gözle nişan alın ve baş parmağınızın hedef üzerindeki yerini belirleyin Başparmak hedef üzerinde iken sol gözünüzü kapatarak sağ gözünüzle nişan alın Aynı işlemi sağ gözünüzü kapatıp sol gözünüzle nişan alarak deneyin İki gözle nişan aldığınızda baş parmağınızın hedef üzerinde bulunduğu noktayı hangi gözünüzle baktığınızda yakaladı iseniz, atış gözünüz odur Diğer göz, yardımcı gözünüzdür

Atıcı, atış sırasında yardımcı gözünü kapatmak isteyebilir Bu kapatma göz kapağı nı kapatarak yapıldığında, yardımcı gözde oluşacak titreme, atış gözünün de gerilmesine ve kasılmasına yol açacaktır Bu sebeple yardımcı gözün, görüntüyü kesecek mavi veya yeşil bir kağıt parçasıyla kapatılması tavsiye edilmektedir

Atıcı ufak bir çalışma ile iki gözü açık iken nişan alma kabiliyetini kazanabilir Bu çalışma şöyle yapılmaktadır:

Baş parmağınızla hedefe nişan alarak yardımcı gözünüzü kapatın 1-2 saniye sonra gözünüzü açarak çift gözle nişan alın Bu işlemi beş kez tekrarladıktan sonra iki gözle nişan alarak; bakışınızı baş parmağınıza yoğunlaştırın Bakışınızı baş parmağınızdan hedefe kaydırın Bu antrenmanı on defa tekrarlayın Daha sonra elinize silah alın Aynı işlemleri baş parmak yerine arpacık ve hedef üzerinde yoğunlaşarak tekrar edin Çalışmanızı bir hafta tekrarladıktan sonra, çift gözle de hiçbir ra hatsızlık duymadan nişan alabildiğinizi göreceksiniz

Atış Eğitimleri - Nişan Alma